Taisyklės

Bendrosios skolų išieškojimo paslaugų teikimo sąlygos: versija 2013.12.04

1 §. SĄVOKOS
Vykdytojas – paslaugas teikiantis subjektas: komanditinė bendrovė Transcash.eu SA (anksčiau Inkaso Logintrans sp. z o. o. sp. k.), kurios adesas: ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, Lenkija, įregistruota Vroclavo m. Wrocław – Fabryczna apylinkės teismo, Valst. teismo registro VI ūkio skyriaus, tvarkomame verslo subjektų registre numeriu 0000255813, įm. kodas (REGON): 020277393,
mokesčių mokėt. kodas (NIP): 8971714717.
Klientas – verslo subjektas, kaip jį apibrėžia Civilinis kodeksas, sudaręs su Vykdytoju vindikacijos paslaugų teikimo sutartį Pavedimo
dalyko, t. y., debetinio įsiskolinimo, išieškojimo tikslu.
BPS – šios Bendrosios vindikacijos paslaugų teikimo sąlygos, kurios yra neatsiejama tarp Kliento ir Vykdytojo sudaromos vindikacijos
paslaugų teikimo sutarties dalis.
Sutartis – vindikacijos paslaugų teikimo sutartis tarp Kliento ir Vykdytojo, sudaroma raštu ir neapibrėžtam laikui.
Pavedimas – konkretus Kliento nurodymas, pateiktas elektroniniu būdu, naudojant specialią formą, pateikiamą TransCommunicate
sistemoje arba interneto puslapyje www.transinkasso.eu, nukreipiantis jame nurodytą debetinį įsiskolinimą Vykdytojui aptarnauti.
Aptarnavimo periodas – 60 (šešiasdešimties) dienų periodas, skaičiuojamas nuo Kliento Pavedimo pateikimo dienos, per kurį
Vykdytojas atlieka vindikacinius veiksmus, apibrėžtus 4 §, ir kuris yra pratęsiamas 5 § 3 d. nurodytais atvejais.
TransCommunicate – transporto verslo komunikacijos priemonė, užtikrinanti SMS pranešimų siuntimą bei tiesioginę komunikaciją
Europos teritorijoje tarp asmenų, dirbančių įmonėse, susijusiose su prekių apyvarta ir transportavimu, platinamas įmonės Logintrans
sp. z o. o. (kurios buveinė įsikūrusi Vroclavo pav. Wysoka viet.) nemokamai, remiantis Freeware programinės įrangos principais.
Prieigą prie TransCommunicate Klientui suteikia bendrovė Logintrans sp.z o o. atskiros licencinės sutarties pagrindu.
Trans.eu sistemos kreditinių įsiskolinimų birža – Trans.eu sistemos funkcija, leidžianti skelbti parduodamus debetinius įsiskolinimus
pagal Trans.eu sistemos naudotojų ar Klientų prašymus, pateiktus TransCommunicate sistemos arba interneto puslapio
pagalba. Trans.eu sistemos debetinių įsiskolinimų birža yra bendrovės Logintrans sp. z o. o. (kurios buveinė įsikūrusi Vroclavo pav.
Wysoka viet.) nuosavybė, kurią valdo Vykdytojas atskiros sutarties tarp Logintrans sp. z o. o. ir Vykdytojo pagrindu.

2 §. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vadovaudamasis 2002 m. liepos 18 dienos Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų teikimo įstatymo (OL Dz. U. 2002, Nr. 144, poz. 1204 su pakeit.) 8 str. 1 d. 1 pkt., Vykdytojas nustato šias Bendrąsias vindikacijos paslaugų teikimo sąlygas (BPS), kurios tuo pat metu yra laikomos paslaugų teikimo elektroniniu būdu taisyklėmis.
2. Prieiga prie BPS Klientui yra suteikiama nemokamai Vykdytojo interneto puslapyje adresu: www.lt.transinkasso.eu/taisykles
3. BPS nustato Vykdytojo vindikacijos paslaugų teikimo Kliento naudai principus.
4. Norint naudotis Vykdytojo elektroniniu būdu teikiamomis paslaugomis būtina turėti įrangą, suteikiančią galimybę naudotis interneto resursais, el. pašto dėžutę bei interneto resursų naršyklę, leidžiančia matyti interneto puslapius (rekomenduojama naudotis 7.0 arba naujesnių versijų Internet Explorer naršykle, įjungus slapukų ir Java palaikymą).
5. Naudodamasis Vykdytojo elektroniniu būdu teikiamomis paslaugomis, Klientas neturi teisės pateikti informacijos, kurios turinys yra neteisėto pobūdžio.

3 §. SUTARTIS
1. Kliento ir Vykdytojo sutartis yra sudaroma neapibrėžtam laikui.
2. Sutarties dalykas yra veiksmų, kurių rezultatu galėtų tapti Kliento reikalautinų piniginių įsiskolinimų atgavimas, atlikimas. Šie veiksmai yra Vykdytojo atliekami konkrečiu Kliento pavedimu, kaip numato 5 § nuostatos.
3. Tiek Klientas, tiek Vykdytojas gali atsisakyti Sutarties, įspėdamas apie tai prieš vieną mėnesį ir Sutartį nutraukdamas kalendorinio mėnesio pabaigoje. Įspėjamojo laikotarpio metu Vykdytojas turi teisę užbaigti perduotų debetinių įsiskolinimų aptarnavimą ir gauti su tuo susijusį atlyginimą.
+370 520 551 89
skola@transinkasso.eu

4 §. DEBETINIAI ĮSISKOLINIMAI
1. Sutarties pagrindu gali būti išieškomi tik tie debetiniai įsiskolinimai, kurie yra reikalautini (reikalautinų statusą įgiję ne vėliau kaip prieš 10 dienų), neginčijami, kurių senaties terminas nėra pasibaigęs, išplaukiantys iš santykių tarp verslo subjektų ir kurių dydis yra:
a) debetinių įsiskolinimų šalies viduje atveju – ne mažiau kaip 200,00 eurų,
b) debetinių įsiskolinimų užsienyje atveju – ne mažiau kaip 200,00 eurų, perskaičiavus į PLN pagal Kliento pavedimo pateikimo dieną galiojusį Lenkijos nacionalinio banko paskelbtą vidutinį valiutos keitimo kursą.
2. Debetinio įsiskolinimo perdavimą aptarnavimui sudaro šie Kliento veiksmai:
a) formos užpildymas TransCommunicate sistemoje arba interneto puslapyje http://lt.transinkasso.eu/taisykles, t. y.:
I. skolininko – verslo subjekto – nurodymas: pavadinimo, kuriuo yra vykdoma ūkinė veikla, mokesčių mokėtojo identifikacijos kodo (NIP), registracijos atitinkamame verslo subjektų registre (KRS) numerio bei TransId numerio (jeigu turi tokį),
II. skolininko adreso(adresų) bei kontaktinių duomenų (laidinių, mobiliųjų telefonų, el. pašto adreso) nurodymas,
III. debetinio įsiskolinimo egzistavimą ir dydį pagrindžiančių dokumentų (svarbiausia – dokumento pavadinimo, sudarymo datos ir datos, nuo kada įsiskolinimas tapo reikalautinu) nurodymas,
IV. debetinio įsiskolinimo ir tinkamai dokumentuotų galimų palūkanų sumų nurodymas,
V. gretutinių mokėtinų sumų (baudos, papildomų mokesčių) dydžio bei jų priskaičiavimo pagrindo nurodymas.
b) reikalaujamo įsiskolinimo egzistavimą ir dydį pagrindžiančių dokumentų kopijų persiuntimas faksu arba el. paštu.
3. Tokiais atvejais, kai:
a) skolininkas jau yra pradėjęs mokėti įsiskolinimą,
b) skolininkas yra pradėjęs vykdyti susitarimą dėl įsiskolinimo mokėjimo dalimis,
c) su skolininku yra sudarytas susitarimas dėl įsiskolinimo mokėjimo dalimis arba vienkartinio jo sumokėjimo, tačiau pasibaigus Aptarnavimo periodui, bei
d) Vykdytojas numato, jog įsiskolinimas bus padengtas vėliau nei pasibaigs Aptarnavimo periodas, Vykdytojas gali kreiptis dėl Aptarnavimo periodo pratęsimo, o Klientas privalo pratęsti šį periodą.
4. Klientas įsipareigoja neperduoti Pavedime nurodyto debetinio įsiskolinimo išieškojimo kitiems subjektams bei:
a) informuoti Vykdytoją apie visas skolininkų tiesiogiai Klientui sumokėtas įmokas per 3 darbo dienas nuo tokių įmokų gavimo,
b) nuolatos ir iš karto informuoti Vykdytoją apie visus savo kontaktus su skolininku, įvykusius po Pavedimo pateikimo,
c) Vykdytojo prašymu, siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą, per 3 darbo dienas pateikti reikiamus dokumentus, susijusius su Pavedimu,
d) nesudaryti jokių susitarimų su skolininku dėl įsiskolinimo sumokėjimo.

5 §. PAVEDIMO APTARNAVIMAS
1. Veiksmai, kurių Vykdytojas imsis Kliento skolininkų atžvilgiu, bus atliekami naudojantis geriausiais Vykdytojo sugebėjimais ir žiniomis, vadovaujantis jo nuožiūra, o jų esmę sudarys:
a) skolininko paraginimas sumokėti įsiskolinimą ir įmokų stebėjimas (visų pirma, naudojantis elektronine komunikcija),
b) telefoniniai kontaktai (derybos, sumokėjimo termino suderinimas),
c) informacijos apie skolą ir skolininką paskelbimas Trans.eu sistemos tvarkomame skolininkų sąraše.
2. Aukščiau paminėtus veiksmus Vykdytojas vykdys 60 dienų (Aptarnavimo periodas), kurios pradedamos skaičiuoti nuo Pavedimo priėmimo vykdymui dienos.
3. Jeigu, Vykdytojo vertinimu, rezultatyvus Pavedime nurodyto įsiskolinimo aptarnavimas yra neįmanomas ar betikslis arba įsiskolinimas neatitinka BPS nustatytų sąlygų, Vykdytojas gali nutraukti tokio įsiskolinimo aptarnavimą, nedelsiant pranešdamas apie tai Klientui ir, pagal galimybes, informuodamas Klientą apie tolesnius galimus veiksmus.
4. Vykdytojas taip pat pasilieka teisę, nenurodydamas priežasčių, atsisakyti arba susilaikyti nuo kai kurių įsiskolinimų aptarnavimo, jeigu: skolininkas paskelbė apie savo bankrotą, sudarė su kreditoriais susitarimą dėl įsiskolinimo padengimo, pradėjo sanavimo procedūrą.
5. Klientas turi teisę atšaukti Pavedimą nenurodydamas priežasties; tokiu atveju Vykdytojas turi teisę gauti atlyginimą, lygų 50% komisinio mokesčio, kuris jam priklausytų viso Pavedime nurodyto įsiskolinimo išieškojimo atveju.
6. Vykdytojas turi teisę sustabdyti Pavedimo aptarnavimą, jeigu Klientas nesilaiko 4 § 4 d. nuostatų.
7. Vykdytojas turi teisę sustabdyti visų Kliento pavestų išieškoti įsiskolinimų aptarnavimą, jeigu Klientas laiku nesumokės Vykdytojui priklausančio atlyginimo.
8. Vykdytojas neatsako už pavesto išieškoti debetinio įsiskolinimo senaties termino pasibaigimą.

6 §. ATLYGINIMAS
1. Už Sutarties dalyko įvykdymą Vykdytojui priklauso komisinis atlyginimas, apskaičiuojamas nuo išieškotos įsiskolinimo sumos pagal procentinį tarifą, nurodytą kainyne, kuris skelbiamas interneto puslapyje adresu: www.transinkasso.eu, tačiau ne mažesnis kaip 10 EUR.
2. Komisinis atlyginimas bus apskaičiuojamas nuo faktiškai Kliento naudai skolininko sumokėtos sumos, skaičiuojant nuo tos dienos, kurią Vykdytojas priėmė Pavedimą vykdymui, iki trisdešimtos dienos po Aptarnavimo periodo pabaigos, nepriklausomai nuo to, ar skolininkas sumokėjo tiesiogiai Klientui į rankas, ar į jo Banko sąskaitą, be to, Pavedime nurodyto įsiskolinimo paskelbimo
Trans.eu sistemos debetinių įsiskolinimų biržoje atveju, komisinis atlyginimas bus skaičiuojamas visą įsiskolinimo publikavimo laiką (neatsižvelgiant į trisdešimties dienų po Aptarnavimo periodo pasibaigimą). Taikaus susitarimo su skolininku sudarymo atveju komisinis atlyginimas bus skaičiuojamas iki susitarimo vykdymo laikotarpio pabaigos.
3. Vykdytojas taip pat išsaugo teisę į viso dydžio, kuris jam priklausytų išieškojus visą konkrečiame Pavedime nurodytą įsiskolinimą, komisinį atlyginimą tokiu atveju, kai:
a) visas išieškojimui perduotas įsiskolinimas arba jo dalis yra neegzistuojantys,
b) įsiskolinimas buvo padengtas užskaitos būdu arba kitų teisinių veiksmų tarp Kliento ir skolininko pagalba.
4. Vykdytojas taip pat išsaugo teisę gauti atlyginimą, lygų 50% komisinio mokesčio, kuris jam priklausytų viso konkrečiame Pavedime nurodyto įsiskolinimo išieškojimo atveju, tokiu atveju, kai:
a) egzistuoja 5 § 5 d. nustatytos aplinkybės,
b) Kliento veiksmai ar neveikimas neleido Vykdytojui tinkamai atlikti veiksmus, reikalingus Pavedimui įvykdyti.
5. Tuo atveju, kai Klientas pateiks Pavedimą dėl užsienio valiuta (kita nei PLN) išreikšto įsiskolinimo, komisinio atlyginimo dydis bus
nustatomas vadovaujantis PVM sąskaitos faktūros išrašymo dieną galiojusiu Lenkijos nacionalinio banko paskelbtu vidutiniu tos valiutos ir PLN keitimo kursu.
6. PVM sąskaita faktūra bus išrašoma pasibaigus kiekvienam kalendoriniam mėnesiui, kurį atsiras pagrindas jos išrašymui, t. y., skolininkas Kliento naudai sumokės visą arba dalį įsiskolinimo sumos.
7. Klientas įsipareigoja Vykdytojo išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą sumą sumokėti per 7 dienas nuo jos išrašymo ir įteikimo Klientui datos.

7 §. REKLAMACINĖ PROCEDŪRA
1. Klientas turi teisę pateikti reklamaciją dėl Vykdytojo elektroniniu būdu teikiamų paslaugų teikimo.
2. Reklamacija turi būti pateikta per keturiolika dienų nuo jos pateikimą pagrindžiančio įvykio datos; reklamacija turi būti pateikta
raštu Vykdytojo adresu arba elektroniniu būdu adresu: windykacja@transinkasso.eu.
3. Reklamacijoje turi būti nurodyti tokie duomenys:
a) Kliento adresai, telefonų numeriai, el. pašto adresas,
b) reklamacijos dalykas bei momentas, kada įvyko reklamacijos pateikimą pagrindžiantis įvykis,
c) reklamaciją pagrindžiančios aplinkybės (įskaitant dokumentų pateikimą),
d) reklamaciją pateikiančio asmens parašas – rašytinės formos reklamacijos pateikimo atveju.
4. Vykdytojas reklamaciją išnagrinės per 14 darbo dienų. Jeigu reklamacija neatitiks aukščiau išdėstytoje 3 d. nustatytų reikalavimų,
Vykdytojas nustatys Klientui terminą reklamacijai papildyti – šio termino trukme bus automatiškai pratęstas reklamacijos išagrinėjimo
terminas.
5. Atsakymą į reklamaciją Vykdytojas pateiks: raštu (išsiųsdamas laišką Kliento nurodytu adresu), elektroniniu būdu (išsiųsdamas el.
laišką Kliento nurodytu el. pašto adresu) arba telefonu.

8 §. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. BPS pakeitimai įsigalioja jų paskelbimo Vykdytojo interneto puslapyje (http://lt.transinkasso.eu/taisykles) dieną.
2. Klientas sutinka, kad Vykdytojas turi teisę:
a) neatlygintinai, neribotai teritorijos požiuriu, tačiau ribotai laiko požiūriu (iki Sutarties galiojimo pabaigos), naudoti Kliento įmonės pavadinimus, prekių ženklus ir logotipus reklamos ir rinkodaros tikslais, publikuojant juos Vykdytojo interneto puslapiuose – klientų sąraše, o taip pat paskelbiant Vykdytojo rinkodarinėje ir reklaminėje medžiagoje kaip informaciją apie bendradarbiaujančius klientus,
b) siųsti savo ir susijusių subjektų komercinę informaciją,
c) siųsti sąskaitas faktūras be jas išrašyti įgalioto asmens parašo,
d) išrašyti PVM sąskaitą faktūrą už suteiktas paslaugas bei suteikti prieigą prie jos elektroniniu būdu.
3. Bet kokie ginčai, susiję su Sutarties vykdymu, bus nagrinėjami kompetentingame teisme pagal Vykdytojo buveinės vietą.
4. Sutartyje ir BPS nenumatyti klausimai bus sprendžiami taikant galiojančias Lenkijos teisės normas. Naudojimąsi Trans.eu sistemos debetinių įsiskolinimų birža reglamentuoja Trans.eu sistemos paslaugų teikimo ir saugumo taisyklių 5 priedo – Trans.eu sistemos debetinių įsiskolinimų biržos taisyklių – nuostatos.